toneelkring HOP

DISCLAIMER

Gegevens
U kan contact opnemen met Toneelkring HOP via
* de post: Mijlstraat 207 2570 Duffel, t.a.v Dirk Dillen
* via de contactpagina of
* telefonisch op 015/31 95 87

De verantwoordelijke uitgever van deze site is Benny De Decker (Audenhovenlaan 45 te Boortmeerbeek).

Diensten aangeboden op deze website
Deze website bevat zowel informatieve gegevens als een aantal interactieve toepassingen. Als interactieve toepassingen van deze website worden beschouwd, die toepassingen aangeboden op of via de website van Toneelkring HOP, waarop de bezoeker van deze website bepaalde gegevens kan invullen, en waarbij de bezoeker via de betreffende toepassing, na geautomatiseerde verwerking van deze door de bezoeker ingebrachte gegevens, bepaalde resultaten meegedeeld krijgt. De resultaten die de bezoeker achteraf worden meegedeeld worden geautomatiseerd gegenereerd op grond van de door de bezoeker ingevulde gegevens. Toneelkring HOP bevindt zich dan ook niet in de mogelijkheid om gegevens op enigerlei wijze te verifiëren. De publicaties, informatie en interactieve toepassingen op deze website dienen uitsluitend ter informatie, ongeacht of deze gegevens van Toneelkring HOP zelf of van door haar geselecteerde derden afkomstig zijn. Toneelkring HOP heeft de uiterste zorg besteed aan de inhoud van de verspreide informatie, gegevens en de resultaten van enige geautomatiseerde verwerking, en werkt deze site op geregelde tijdstippen bij. Wanneer de weergegeven gegevens, of applicaties niet afkomstig zijn van Toneelkring HOP zelf, doet zij hiervoor beroep op derden die naar haar oordeel voldoende betrouwbaar zijn. Niettemin geeft Toneelkring HOP geen enkele expliciete of impliciete garantie wat de volledigheid, exactheid en actualiteit van deze gegevens, toepassingen en aan de bezoeker meegedeelde resultaten van enige geautomatiseerde verwerking betreft.

Reclame
De huidige website bestaat uit reclame uitgaande van Toneelkring HOP voor diensten en producten van Toneelkring HOP. Links en andere al dan niet soortgelijke verwijzingen naar derden die geen dochtervennootschap zijn van Toneelkring HOP kunnen niet beschouwd worden als reclame voor deze derden.

Doelgroep en doelstellingen van deze website
Deze website, haar inhoud, de resultaten van geautomatiseerde verwerking, gegevens en informatie die via deze website aan u ter beschikking worden gesteld, zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door natuurlijke personen en rechtspersonen die reeds een cliëntenrelatie met Toneelkring HOP hebben. De informatie, gegevens of resultaten van geautomatiseerde verwerking kunnen in geen geval een persoonlijk oordeel van de bezoeker vervangen. Zij kunnen geenszins beschouwd worden als een advies zonder meer met betrekking tot de aan- of verkoop van ongeacht welke producten dan ook. Voor een aan uw situatie aangepast aanbod en/of voor enig verder advies kan u zich steeds wenden tot de Benny De Decker, ook indien u reeds een klantenrelatie heeft bij Toneelkring HOP.

Cookies
Wanneer u deze site raadpleegt, zal Toneelkring HOP in bepaalde omstandigheden op een geautomatiseerde wijze zogenaamde ‘cookies’ verzenden naar uw computer. Het gaat hier om kleine toepassingen die op uw harde schijf worden weggeschreven. Het gaat hier echter om totaal onschuldige toepassingen die bestemd zijn om uw gebruik van de site te vergemakkelijken. Zo registreren zij onder andere één van de cookies de taalkeuze die u maakt bij uw eerste bezoek van de site, zodat u bij uw volgend bezoek aan de site automatisch in de door u bij uw eerste bezoek gekozen taal bediend wordt. Zo u niet wenst dat deze cookies zich op uw harde schijf wegschrijven, kan u uw browser (internetverkenner) zodanig instellen dat zij niet tot uw harde schijf worden toegelaten. Toneelkring HOP kan in dat geval de correcte werking van de sites onder haar controle echter niet garanderen. Indien u dat wenst kan u de cookies eveneens na elke raadpleging van de website van uw harde schijf verwijderen. Toneelkring HOP zal de gegevens die door deze “Cookies” verzameld zouden worden volstrekt confidentieel behandelen, met respect voor de bepalingen van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Virussen
Toneelkring HOP garandeert dat alle gegevens die door haar op deze site geplaatst worden voor hun opname op de site gescand worden op de aanwezigheid van alle op dat ogenblik bekende virussen. Toneelkring HOP controleert op regelmatige basis eveneens alle items op deze site die door de cliënt naar zijn computersysteem gedownload kunnen worden op de aanwezigheid van de op dat ogenblik bekende virussen. Ondanks de hoge mate van voorzichtigheid die Toneelkring HOP aan de dag legt kan Toneelkring HOP, gelet op de snelle evolutie van het internetverkeer, en dus ook op de bijhorende risico’s echter niet garanderen dat alle informatie op deze ten allen tijde compleet virusvrij is. Gelet op de risico’s verbonden met het gebruik van het internet raadt Toneelkring HOP de bezoeker dan ook nadrukkelijk aan om alle gedownloade informatie, zelfs deze die afkomstig is van een door de klant betrouwbaar geachte leverancier, zelf nogmaals te scannen op de aanwezigheid van virussen.

Aansprakelijkheid
Toneelkring HOP kan, behalve in geval van haar eigen opzet of zware fout of die van haar aangestelden, niet aansprakelijk gesteld worden voor:

* enige technische moeilijkheden die de bezoeker van deze website zou kunnen hebben, wat er ook de oorzaak van is, zoals onder meer doch niet uitsluitend bugs, virussen, onvoldoende capaciteit, de eigen hardware van de bezoeker, software, browser, computersystemen en hun extensies, ongeacht hun aard, en de erop geïnstalleerde niet van Toneelkring HOP afkomstige software die hun toegang verleent tot het internet en deze website. Het aanpassen, installeren, onderhouden, de werking en het updaten van de hierboven bedoelde eigen soft- en hardware van de Bezoeker, evenals zijn computersystemen en hun extensies, blijven de eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker van deze website.

* enige schade te wijten aan overmacht, feiten of derden waarover zij geen rechtstreekse controle heeft, zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend links die van op andere, niet onder rechtstreekse controle van Toneelkring HOP en/of haar aangestelden ressorterende websites, toegang verschaffen tot de website van Toneelkring HOP, of tot een website die er ogenschijnlijk uitziet als een website van Toneelkring HOP

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van de website www.toneelkringhop.be, de informatie en de interactieve toepassingen die erop worden aangeboden, de programma’s, de applicaties, de merken, en de logo’s zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, haar aangestelden of toeleveranciers. De bezoeker van deze website dient deze intellectuele eigendomsrechten te allen tijde te respecteren en hij/zij zal zich onthouden van elke inbreuk hierop.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
De gegevens die door de bezoeker worden ingebracht/geregistreerd op de website kunnen eventueel verwerkt worden in de geautomatiseerde bestanden van Toneelkring HOP. De verwerking kan een mededeling of een uitwisseling van gegevens inhouden tussen bepaalde entiteiten van de groep. De bezoeker kan zich verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing voorwaarden, zoals voorzien op de betrokken plaatsen op de website. Voor reclame via elektronische post zal echter steeds voorafgaandelijke toestemming gevraagd worden van de bezoeker. Toneelkring HOP neemt gepaste technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, diefstal, verlies, wijziging, en enige andere ongeoorloofde toegang of verwerking. In bepaalde gevallen kan Toneelkring HOP het gebruik van de website monitoren met het oog op een analyse en verbetering van het aanbod op de website. In geen geval worden hierbij persoonsgegevens van de bezoekers geregistreerd.

Rechtskeuze en bevoegdheid
De op deze website verstrekte dienst- en produktinformatie alsmede de publikatie ervan wordt beheerst door het Belgische recht. Alleen de Hoven en Rechtbanken van Brussel zijn bevoegd om enig geschil met betrekking tot deze website, de informatie op deze website, de eraan gelinkte internetwebsites en internetpagina’s alsmede het gebruik ervan door de bezoeker, te beslechten. Geen enkele doctrine inzake de keuze van toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid kan ertoe leiden dat het in dit artikel toepasselijk verklaarde recht of de bevoegd verklaarde Hoven en Rechtbanken niet van toepassing, respectievelijk niet bevoegd zouden zijn.

Copyright (c) 2007 Toneelkring HOP - DISCLAIMER